مسئول آزمایشگاه :مهسا محمدی کاردان آزمایشگاه

 

 

در اين واحد انجام آزمايشات روتين جهت بيماران سرپايي و بستري انجام مي‌شود. 

 ارائه خدمات آزمايشگاهي به بيماران اورژانس در تمام مدت شبانه روز و به بيماران عادي سرپايي و بستري همه روزه صبح‌ها با تأييد و مهر و امضاي پزشك متخصص پاتولوژي ارائه مي‌گردد