ارزیابی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

ارزیابی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

ارزیابی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

ارزیابی پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر برگزار گردید. اسکندری مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت این مرکز اعلام کرد به منظور ارزیابی میزان پیاده سازی راهنمای اجزای اصلی موازین پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی، بازدید از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر انجام شد.

در این ارزیابی که توسط وفایی نژاد و نبوی کارشناسان معاونت درمان دانشگاه انجام شد، میزان پیاده سازی راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی این مرکز بررسی گردید و موارد قوت و ضعف مشخص گردید. همچنین در خصوص نقاط ضعف اهنمایی های لازم ارائه گردید.

کلمات کلیدی