تقدیر و تشکر همراهان بیمار از مدیران و پرسنل بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

تقدیر و تشکر همراهان بیمار از مدیران و پرسنل بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

تقدیر و تشکر همراهان بیمار از مدیران و پرسنل بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

همراهان مرحومان حاج علی اکبر پورطاهریان و حاجیه خانم سیده نرگس حیدریه (پدر و مادر شهید) از مدیران و پرسنل بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تقدیر و تشکر کردند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر در متن نامه فوق که خطاب به دکتر منتظری نوشته شده آمده است:

طی مدت دو سال پدر و مادر عزیزمان بصورت مستمر تحت درمان کادر مجرب و دلسوز بیمارستان بودند. برخود لازم دانستیم با تمام احساس و عاطفه و عشق، نهایت تشکر و قدردانی خود را به همه شما ابراز کنیم.  شاید ذره ای از زحمات شبانه روزی شما را پاسخ داده باشیم. 

کلمات کلیدی