سرکار خانم زهرا شاطری

(کارشناس تغذیه)

کارشناس مسئول واحد تغذیه بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

- لیسانس تغذیه