مسئول داروخانه:نوابه کمالی تکنسین داروئی

 

داروخانه داراي دو واحد انبار تجهيزات و انبار دارويي بوده و فقط نيازهاي دارويي بيماران بستري در بخش را تأمين مي‌نمايد.

كليه نسخه‌هاي دارويي در داروخانه با تأييد پزشك متخصص داروساز تحويل و مستند مي‌گردد.