سرکار خانم لیلا کسائی واحد

(در حال تکمیل اطلاعات)

مسئول دفتر حوزه ریاست بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

- در حال تکمیل اطلاعات