سرکار خانم فاطمه منعم

(در حال تکمیل اطلاعات)

مسئول بخش اتاق عمل بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

- در حال تکمیل اطلاعات