اورژانس : آقای محمد قلی محمد زاده 

کارشناس هوشبری

 

در اين بخش مجموعاً 6 تخت در نظر گرفته شده است تا بيماران را براي چند ساعت يا مدتي تحت نظر قرار دهند. بخش اورژانس به تفكيك تحت نظر مردان و زنان داراي دو اتاق 3 تخته مي‌باشد. در اين گونه موارد هنوز براي بيمار پرونده‌ي بستري تشكيل نشده است و بيمار براي چند ساعت يا چند دقيقه محدود (كمتر از 6 ساعت) براي سرم تراپي،درمان به وسيله اكسيژن يا اين قبيل كارها تحت نظر قرار مي‌گيرد.

اعمال سرپايي مانند تزريقات،پانسمان و نوار قلب نيز در اين بخش انجام مي شود و مسئول فني آن پزشك متخصص داخلي مي باشد. پزشك اورژانس به صورت شيفت هاي 24 ساعته در اين بخش بيماران را ويزيت مي‌نمايد.