مسئول بخش داخلی وجراحی: خانم مژگان جهانشیر   

کارشناس پرستاری

 

اين بخش داراي 28 تخت ثابت مي‌باشد كه در دو قسمت مجزا مربوط به مردان و زنان قرار دارند.

بخش داراي 5 اتاق  چهار تخته و 4 اتاق دو تخته مي باشد كه اتاق‌هاي دو تخته جهت بيماران عفوني و ايزوله استفاده مي‌گردد.

مسئول فني بخش يك نفر پزشك متخصص داخلي است و پزشكان بخش شامل سه نفر متخصص داخلي، دو نفر پزشك جراح زنان و دو نفر پزشك جراحي عمومي مي‌باشد.