مسئول بخش دیالیز:خانم ناهید مقدمی

کارشناس پرستاری

اين بخش با دارابودن 4 تخت و 4 دستگاه دياليز همه روزه در شیفتهای صبح،عصر و در صورت لزوم در شیفت شب نیز  فعال مي باشد. مسئول فني آن يك پزشك متخصص داخلي و مسئول بخش يك كارشناس پرستاري مي‌باشد.