مسئول بخش CCU&ICU :فاطمه معینی 

کارشناس پرستاری

 

 بخش ICUو CCUبه صورت ادغام و با 6 تخت ثابت كه تمامي آنها فعال مي‌باشند و با مسئوليت يك نفر كارشناس پرستاري فعاليت مي‌نمايد.

مسئوليت فني اين بخش بر عهده پزشك متخصص داخلي مي باشد.   

اين بخش داراي مانيتور مركزي بوده و هر تخت كليه تجهيزات مربوط به مراقبت‌هاي ويژه را دارا مي‌باشد.