سرکار خانم مریم حاجی حسیـنی

(کارشناس مدارک پزشکی)

مسئول واحد مدارک پزشکی بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

کارشناس مدارک پزشکی

سرکار خانم مریم غریبی

(کارشناس فناوری اطلاعات سلامت)

کارشناس واحد مدارک پزشکی بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

- لیسانس فناوری اطلاعات سلامت