سرکار خانم نیـلوفر بهشــتی

(کارشناس روانشناسی بالینی)

کارشناس مددکاری بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

- لیسانس روانشناسی بالینی