سرکار خانم شهربانو معینی

(در حال تکمیل اطلاعات)

مسئول کارگزینی و امور عمومی کارمندان بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

- در حال تکمیل اطلاعات

 

جناب آقای سجاد مهدی پور

(در حال تکمیل اطلاعات)

کارشناس کارگزینی بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر

شرح وظایف:

 

سوابق اجرایی:

 

تحصیلات:

- در حال تکمیل اطلاعات