ثبت مشخصات فردی شما الزامی نیست، اما در صورت صلاحدیدتان می توانید آنها را جهت هماهنگی و پیگیری هرچه بیشتر ثبت نمایید.

از حسن اعتماد و مسئولیت پذیری شما نهایت سپاس گزاری را داریم.

تیم مدیریتی بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر