با سلام و احترام

کاربر گرامی، با عنایت به جابجایی انجام شده و نقل مکان به ساختمان جدید بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر در ناحیه «دربند»، به استحضار می رساند شماره های تماس داخلی در حال بروزرسانی می باشد.

نام خانوادگی نام بخش/واحد سمت/مسئولیت تلفن داخلی تلفن مستقیم (1)
خانم معینی ف. بخش ICU مسئول بخش ICU 1206
اتاق عمل ایستگاه پرستاری بخش اتاق عمل تیم اتاق عمل 1122
خانم منعم ف. بخش اتاق عمل مسئول بخش اتاق عمل 1126
آقای آزاده احسان بخش اداری - امور مالی مسئول واحد درآمد 1080
آقای ابوالخیریان عباس بخش اداری - امور مالی انباردار
آقای جهانسوزی عباس بخش اداری - امور مالی مدیر امور مالی 1087
آقای صبح خیز سید حسن بخش اداری - امور مالی امین اموال 1081
خانم ابوابی / خانم مستخدمین حسینی ن. / آ. بخش اداری - امور مالی کارشناس حسابداری 1079
خانم مهندس گلی ف. بخش اداری - بهداشت محیط کارشناس مسئول بهداشت میحط 1105
خانم مهندس نورانی ن. بخش اداری - تجهیزات پزشکی کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی 1106
خانم همتی / آقای افضلی ف. / علی بخش اداری - تلفنخانه تلفن خانه و ارتباطات 9 , 1001
نگهبانی ورودی بیمارستان بخش اداری - حراست تیم نگهبانی 1036, 1042
آقای طبسی مهدی بخش اداری - خدمات مسئول خدمات 1033
خانم انزایی بخش اداری - رختشویخانه بهکار 2124
خانم حاجی حسینی م. بخش اداری - مدارک پزشکی مسئول مدارک پزشکی 1082
خانم غریبی م. بخش اداری - مدارک پزشکی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 1083
خانم حامدی ز. بخش اداری - واحد درآمد و ترخیص کارشناس ترخیص - امور بیمه مکمل 1018
خانم مستخدمین حسینی ا. بخش اداری - واحد درآمد و ترخیص کارشناس ترخیص 1019
خانم مستخدمین حسینی ا. بخش اداری - واحد درآمد و ترخیص - باجه کارشناس ترخیص
خانم پارسا بخش اداری - واحد درآمد و ترخیص - بیمه گری نماینده بیمه تأمین اجتماعی 1088
آقای مهندس شعبان وامرزانی رضا بخش اداری - واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس فناوری اطلاعات 1020
آقای مهندس صبوری امیرعباس بخش اداری - واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 1100
آقای مهدی پور سجاد بخش اداری - کارگزینی کارگزینی و امور اداری 1078
آقای محمدزاده محمد قُلی بخش اورژانس مسئول بخش اورژانس 1060
اورژانس آقا/خانم دکتر... بخش اورژانس پزشک اورژانس (شیفت) 1071
اورژانس ایستگاه پرستاری بخش اورژانس تیم پرستاری اورژانس 1064
بخش اورژانس ایستگاه پذیرش / صندوق بخش اورژانس تیم پذیرش / صندوق اورژانس 1048
آقا/خانم .... کارشناس بخش پاراکلینیک - آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه 1025
آقای محمدزاده محمد قُلی بخش پاراکلینیکی - آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه 1022
خانم صباغیان ر. بخش پاراکلینیکی - داروخانه مسئول داروخانه 1029
آقا... / خانم ... کارشناس بخش پاراکلینیکی - رادیولوژی کارشناس رادیولوژی 1075
آقای محمدزاده محمد قُلی بخش پاراکلینیکی - رادیولوژی مسئول بخش رادیولوژی 2133
خانم شاطری ز. بخش تغذیه کارشناس تغذیه
بخش داخلی / جراحی ایستگاه پرستاری بخش داخلی تیم پرستاری داخلی 1231
خانم جهانشیر م. بخش داخلی مسئول بخش داخلی 1230
خانم مقدمی ن. بخش دیالیز مسئول بخش دیالیز 1076
بخش زایمان (لیبر) ایستگاه پرستاری بخش زایمان (لیبر) تیم پرستاری لیبر 1114
خانم شاهمرادی ف. بخش زایمان (لیبر) مئسول بخش لیبر 1115
بخش کودکان ایستگاه پرستاری بخش کودکان تیم پرستاری کودکان 1209
خانم طباطبایی ف.س بخش کودکان مسئول بخش کودکان 1210
آقای بیطرف مهدی پرستاری - سوپروایزری سوپروایزر بالینی 1091
خانم قلعه بانی ش. پرستاری - سوپروایزری سوپروایزر در گردش 1092
خانم مدیحی س. پرستاری - سوپروایزری سوپروایزر کنترل عفونت بیماران 1103
خانم یزدانی م. پرستاری - سوپروایزری سوپروایزر آموزشی 1104
آقای دکتر یاراحمدی مهدی حوزه مدیریت سرپرست ریاست بیمارستان 1303 در حال بروزرسانی
آقای مثبت شاهجویی مصطفی حوزه مدیریت مترون (مدیریت کادر درمانی) 1300
خانم اسکندری ف.ز. حوزه مدیریت سرپرست مدیریت داخلی (کادر اداری و بخش های پاراکینیکی) 1305
خانم کسایی واحد ل. حوزه مدیریت مسئول دفتر حوزه مدیریت بیمارستان 1302