نام خانوادگی نام بخش/واحد محل خدمت زیر گروه تلفن داخلی تلفن مستقیم (1)
اورژانس بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 205
ازمایشگاه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 206
پزشک عمومی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 207
بانک بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 245
پذیرش بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 225
کلینیک تخصصی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 237
سوپروایزر بالینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 290
منشی ریاست بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 242
متخصص قلب بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 208
متخصص اطفال بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 203
متخصص جراحی عمومی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 212
متخصص زنان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 201
مترون بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 232
تریاژ بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 245
تلفن خانه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 333-444
ریاست بیمارستان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 238
مدیر بیمارستان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 231
رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 236-246
بخش دیالیز بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 214
تلفن همراه بیماران داخلی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 200
بخش داخلی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 220-219
بخش ICU-CCU بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 215
بخش اطفال بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 216
اتاق عمل بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 224-260
لیبر بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 226
داروخانه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 240
اطاق بهکاران بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 221
تغذیه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 241
بهداشت محیط و تجهیزات پزشکی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 250
فیزیوتراپی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 271
مددکاری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 218
راننده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 222
نگهبانی بالا بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 213
نگهبانی پایین بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 233
فناوری اطلاعات بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 235
نگهبانی اورژانس و بخش بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 259
انبار-اکسیژن بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 234
تاسیسات بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 230
اتوکلاو بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 258
رختشورخانه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 239
اشپزخانه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 223
تلفن مستقیم بیمارستان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 33622990-33622753
اقای ازاده مسئول درامد بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 210
اقای طبسی خدمات بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 227
اقای کاظمی حسابداری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 229
خانم ابوابی حسابداری ترخیص بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 202
خانم اسکندری بهبود کیفیت بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 255
خانم حاج حسینی مدارک پزشکی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 264
خانم حامدی حسابداری ترخیص بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 202
خانم قرنی مسئول مالی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 209
خانم مستخدمین حسابداری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 299
خانم مستخدمین حسابداری ترخیص بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 202
خانم معینی کارگزینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر 217